Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, skontaktuj się z nami kontakt@blip.pl.

Kiedy mówimy o Usługodawcy lub Administratorze, mamy na myśli Cube Group Spółka akcyjna , stosownie do danych określonych poniżej w punkcie „Kim jesteśmy?”.

Kiedy mówimy o RODO, mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kiedy mówimy o Serwisie lub Serwisie internetowym, mamy na myśli serwis z kodami rabatowymi i kuponami promocyjnymi pod adresem: www.blip.pl.

Kiedy mówimy o Umowie, mamy na myśli www.blip.pl

Kiedy mówimy o Usłudze, mamy na myśli www.blip.pl

Kiedy mówimy o Tobie, mamy na myśli użytkownika, którego dotyczą dane osobowe

KIM JESTEŚMY?

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Cube Group Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 99A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem 0000306712, posiadającą NIP 6612259531 oraz REGON: 260080339

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres kontakt@blip.pl

JAKIE DANE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY?

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak:  adres e-mail, aildres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zapisanych na newsletter.
 3. Twój adres mailowy, który podałeś zapisując się na nasz newsletter wykorzystujemy do celów marketingowych – chcemy wysyłać Ci wiadomości zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach.
 4. Pozostałe dane przetwarzamy dla celów statystycznych i badawczych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu – musimy wiedzieć jacy użytkownicy odwiedzają nasz serwis by stale go ulepszać.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ:

 1. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności RODO,
 2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 3. oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Umowy,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Administratora (, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą), w postaci marketingu usługodawcy Usługodawcy oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług, w tym w celach profilowania w oparciu o cookies.polegającego na budowaniu profili konsumenckich w oparciu o reakcje na dany kontent marketingowy
 5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą na przetwarzanie danych wyrażoną przez Ciebie, w tym zgodą na profilowanie marketingowe za pomocą plików cookies, jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter.
 6. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych i wyrażenie zgody na ich na przetwarzanie jest dobrowolne ,i jednak niezbędne do stanowi warunek świadczenia Uusług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego oraz dostosowanie ofert widocznych w Serwisie do Twoich preferencji opartych na zachowaniu w Serwisie .

TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jesteś uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. celu przetwarzania oraz kategorii danych osobowych;
  2. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  3. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  4. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  5. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, wywierającej skutki prawne (lub w podobny istotny sposób wpływające na użytkowników) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie prowadzi tego typu działań.
 2. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 4. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).
 6. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 7. Wykonując prawo do przenoszenia danych masz prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby cofnąć wyrażoną zgodę skorzystaj z następującego linku: Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, kliknij w unsubscribe w przesłanej wiadomości lub napisz do nas. [..].Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 9. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem.
 10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@blip.pl
 12. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy, usunięciu danych lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 13. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmiot przetwarzający je na nasze zlecenie, z którymi ściśle współpracujemy.

ODBIORCY TWOICH DANYCH

 1. Aby jak najlepiej świadczyć nasze usługi korzystamy z pomocy zewnętrznych partnerów. Twoje dane osobowe będą im przekazywane do następujących kategorii podmiotów: 
  1. sieci afiliacyjne;
  2. programy analityczne
  3. programy statystyczne;
  4. serwisy masowej wysyłki wiadomości do obsługi newslettera;
  5. programy obsługi dedykowanych aplikacji do obsługi serwisu;
  6. serwisy hostingowe;
 2. Administrator gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym niż ww. podmiotom, chyba, że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, lub
  2. gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora, lub
  3. rozstrzyganiu sporów, lub
  4. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 3. Administrator dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 4. Dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zanonimizowanej, charakteryzującej populację użytkowników – aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym Administratora.
 5. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia Twoich oraz ewentualnie naszych roszczeń przez okres przedawnienia oraz ewentualnie do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych w rozdziale „Twoje uprawnienia w zakresie danych osobowych ” niniejszej Polityki Prywatności, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub, jedynie w stosunku do plików cookie, do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.